Til sagsbehandler / vejleder

Lovgivning:
lov om STU, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
Bostøtte bevilges efter Lov om social service, enten i henhold til § 85 om bostøtte eller i henhold til § 76 om efterværn. 
Erhvervsforløb bevilges i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, enten som ressourceforløb, som revalideringsforløb eller som opkvalificeringsforløb iht. § 32. 

 

Økonomi:
Bostøtte i egen bolig: kr. 415,00  pr. time

Bostøtte i bokollegie: kr. 11.518 pr. måned
Erhvervsforløb: kr. 5.400 pr. måned
STU: kr. 16.265,00 pr. måned


Visitation:
Der er ikke særlige visitationspapirer eller skemaer, der skal udfyldes i forbindelse med visitation til tilbud hos Randers Bo- og Erhvervstræning. 
Kommunal sagsbehandler bedes kontakte os for en drøftelse af, hvilket tilbud, der kan være relevant for den enkelte. 
Herefter aftales et forbesøg, hvor den unge kan blive præsenteret for Randers Bo- og Erhvervstræning og vi kan møde den unge. Forbesøget har til formål at afklare elevens motivation og parathed til tilbuddet. 
Såfremt der er enighed om, at der er tale om et egnet tilbud til den unge sendes relevante sagsakter, herunder psykologiske/neuropsykologiske undersøgelser og udredninger til Randers Bo- og Erhvervstræning. 
Herefter afholdes et egentligt visitationsmøde, hvor den unge, evt. forældre eller andre fra netværket, sagsbehandlere, botræner og job-uddannelsesvejleder deltager. Visitationsmødet har til formål at beskrive den unges behov for støtte nærmere og udarbejde handleplan. 

Vi har mulighed for at tilbyde nye elever et praktikforløb, og der kan i den forbindelse tilbydes bolig i en af vores praktikboliger. 

 

For nærmere oplysninger er I velkommen til at kontakte os for flere informationer om vores forskellige tilbud og en drøftelse af, hvordan vi bedst muligt sammensætter et tilbud til den enkelte unge.

 

Ved optag til Randers Bo- og Erhvervstræning, kontakt Annette Bærnholdt tlf. 23 28 34 15,

mail annette.baernholdt@boogerhvervstraening.dk